vision express

Bendrosios taisyklės

Bendrosios taisyklės

„Visionexpress.lt“ internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato užsakymą pateikiančio pirkėjo (toliau – Klientas) ir Pardavėjo UAB „Vision Express“, valdančios Parduotuvę (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.visionexpress.lt.

1. Bendrosios nuostatos

1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

1.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.3. www.visionexpress.lt dizainas, turinio struktūra, kompiuterinės programos, programiniai kodai ir publikuojama medžiaga yra saugomi autorinių ar sui generis teisių. Jų (ar atskirų jų elementų) kopijavimas, atgaminimas ir (ar) naudojimas, be Pardavėjo išankstinio raštiško sutikimo yra draudžiamas.

1.4. www.visionexpress.lt prekių ženklai, logotipai yra saugomi kaip registruoti ar neregistruoti bendradarbiavimo partnerių prekių ženklai.

1.5. Visos kainos internetinėje parduotuvėje www.visionexpress.lt yra nurodytos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

1.6. Klientas sutinka pateikti informaciją apie save, kuri yra reikalinga produkto įsigijimui ir pristatymui. Klientas yra atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą ir Pardavėjas neatsako, jei Klientas negaus užsakymo ar jam skirtos informacijos dėl tyčinės ar netyčinės identifikacinių duomenų, Kliento pateiktų pildant registracijos formą, klaidos ar netikslumo.

1.7. Jei Klientas nesilaiko šių Taisyklių, Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti teikti paslaugas ar parduoti prekes Klientui, gali blokuoti prisijungimą, ištrinti Kliento paskyrą ir jos duomenis, ir (ar) vienašališkai atšaukti užsakymą.

2. Asmens duomenys

2.1. Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti užsakymo arba neperduoti į pristatymo vietą atvežtų prekių Klientui, jei Klientas neatlieka mokėjimo už prekes.

2.2. Klientas, užsiregistruodamas internetinėje Parduotuvėje www.visionexpress.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo slaptažodžio. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.3. Registruodamasis ir prisijungdamas prie www.visionexpress.lt, Klientas sutinka, kad jam bus siunčiami informaciniai pranešimai, reikalingi tinkamam Kliento ir www.visionexpress.lt sutarties įvykdymui. Kiti pranešimai siunčiami Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.4. Asmens duomenų saugumas garantuojamas pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus. Duomenys yra saugomi ir naudojami tik prekių pirkimui, įskaitant ir rinkodaros kampanijas. Daugiau apie duomenų apsaugą ir tvarkymo tikslus galite sužinoti Privatumo politikoje.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti informacijos apie Klientą tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.6. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, kiti pristatymui ar sąskaitos-faktūros išrašymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei pristatymo ir sąskaitos-faktūros išrašymo tikslais.

2.7. Daugiau apie duomenų apsaugą ir tvarkymo tikslus galite sužinoti Privatumo politikoje.

3. Užsakymo teikimo tvarka ir vykdymo sąlygos

3.1. Klientas, apsilankęs Parduotuvės tinklalapyje, pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.

3.2. Pasirinkdamas prekes, Klientas patvirtina turintis kompetentingo gydytojo receptą, nurodantį reikiamas prekių savybes. Klientas užsakymą formuoja vadovaudamasis recepto ir jį konsultavusio gydytojo nurodymais. Klientas yra visiškai atsakingas už užsakymo metu pateiktų duomenų teisingumą.

3.3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą-faktūrą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų-faktūrų išrašymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai. Išsamesnė informacija apie Parduotuvės nurodytais tikslais atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir su juo susijusias Kliento teises pateikiama Privatumo politikoje.

3.4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų atliekant užsakymą Parduotuvėje: elektroninės bankininkystės paslauga ar pateikiant mokėjimo kortelės duomenis. Prekių užsakymo teikimo metu galiojantys atsiskaitymo būdai nurodomi skiltyje Apmokėjimas.

3.5. Vykdant mokėjimų pavedimus, sąskaitą administruojanti finansų įstaiga gali taikyti pavedimo vykdymo paslaugos įkainius pagal Kliento ir finansų įstaigos susitarimus. Parduotuvė jų taikymo nekontroliuoja ir neįtakoja.

3.6. Užsakydamas prekes Klientas taip pat pasirenka prekių pristatymo būdą iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Pristatymo įkainiai pateikiami šiose Bendrosiose taisyklėse žemiau.

3.7. Klientas patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu pristatymo laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.

3.8. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą.

3.9. Jei Klientas pasirenka galimybę atsiskaityti nedelsiant, atliekant Užsakymą Parduotuvėje,užsakymas vykdomas nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas. Tokiu atveju, jei užsakymas neapmokamas per 5 dienas, užsakymas anuliuojamas.

3.12. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

3.13. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

5. Garantija ir grąžinimo sąlygos

5.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Pasitaikius prekėms su gamintojo broku, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti brokuotas prekes per įmanomai trumpiausią laiką. Jei brokuotų prekių pakeisti neįmanoma, tuomet Pardavėjas arba grąžina pinigus Klientui, arba pakeičia prekes analogiškomis. Brokuotas prekes būtina grąžinti, (naudotus lęšius įdėkite į lęšių konteinerį ar kitą talpą su tirpalu).

5.3. Atsisakyti po užsakymo apmokėjimo bei grąžinti negalima pagal individualų užsakymą pagamintų akinių bei individualiai užsakytų ir pagamintų kontaktinių lęšių (torinių, astigmatinių, multifokalinių, arba pažymėtų „užsakomoji prekė“). Saulės akiniams bei kitiems kontaktiniams lęšiams taikomos garantinės sąlygos.

5.4. Norėdami grąžinti internetu pirktą prekę, turite užpildyti pinigų grąžinimo formą arba pateikti prašymą elektroniniu paštu prekyba@visionexpress.lt. Dėl optikos salonuose pirktų prekių grąžinimo prašome kreiptis į tą optikos saloną, kuriame pirkote. Prekes galima grąžinti paštu arba per kurjerį adresu: J.Galvydžio g. 11, Vilnius, Lietuva UAB "Vision Express" arba bet kurioje  Vision Express optikoje. Paraiškoje turite nurodyti pirkimo datą, užsakymo numerį,pirkinio sumą. Maloniai prašome taip pat nurodyti priežastį, dėl kurios gražinate pirkinį, kad kitą sykį galėtume pasiūlyti labiau Jūsų poreikius atitinkančią prekę ar paslaugą. Grąžinti nenaudotas prekes galite per 30 dienų nuo jų gavimo. Grąžinant tinkamos kokybės prekes paštu arba per kurjerį - grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.
Pranešame, kad prekės nėra grąžinamos, jeigu prekių pakuotė yra prarasta arba sugadinta, pašalintos etiketės (jei tokios buvo), sugadinta prekės reprezentacinė išvaizda ar vartojamosios savybės.

5.5. Grąžinami kontaktiniai lęšiai ir priežiūros produktai turi būti: neatidaryti (neatidaryta dėžutė, lęšių konteineriukas ir /arba pakuotė), kitaip nepažeisti; turi būti originalioje pakuotėje ir būti tinkami pardavimui (nesugadinta reprezentacinė išvaizda ir vartojamosios savybės). 

5.6. Parduotuvė nekeičia ir nepriima atgal pagal individualų užsakymą pagamintų prekių bei atidarytų kontaktinių lęšių ar priežiūros produktų pakuočių.

5.7. Gražinant tinkamos kokybės produktus, visas grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.

5.8. Parduotuvė Klientui grąžina grąžinamų Prekių kainą bankiniu pavedimu į tą pačią sąskaitą arba į tą pačią mokėjimo kortelę, iš kurios buvo padarytas mokėjimas (jei buvo atsiskaityti grynaisiais pinigais – į Kliento prašyme nurodytą sąskaitą) per 14 dienų nuo prašymo pateikimo, ekspertizės tyrimo rezultatų (jei jie buvo daromi) ir prekių gavimo.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Visos internetinėje parduotuvėje www.visionexpress.lt parduodamos prekės yra iš oficialių tiekėjų.

6.2. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Parduotuvė įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.3. Parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.4. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

6.5. Parduotuvė pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.6. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.7. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

7. Prekių kainodara bei nuolaidų principai

7.1. Kontaktiniai lęšiai bei jų priežiūros tirpalai parduodami vadovaujantis apimties nuolaidos principu - kuo daugiau perkate, tuo mažiau mokate. Pradinė prekės kaina - terminas, vartojamas Vision Express komunikacijoje - vieno prekės vieneto kaina be nuolaidos. 

7.2. Visionexpress.lt galimi dviejų tipų nuolaidų kodai, kuriuos skirtingais etapais komunikuojame savo lojaliems klientams:

- Nuolaidos kodai, galiojantys nuo pradinės prekės kainos. Nuolaidos nesumuojamos.

- Papildomos nuolaidos kodai, suteikiantys papildomą nuolaidą prie jau galiojančios. 

8. Prekių pristatymas

8.1. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą ir teisingus kontaktinius duomenis, būtinus prekių pristatymui. Jeigu užsakymo metu nurodyti neteisingi asmens kontaktiniai duomenys, arba Klientas atskleidžia savo ir/ar prekių pristatymo duomenis tretiesiems asmenims, ir prekės pristatomos ne tam asmeniui arba atsiimamos iš pasirinkto optikos salono arba paštomato ne to asmens, kuris pateikė užsakymą ir apmokėjo jį, visa atsakomybė tenka Klientui.

8.2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.4. Tuo atveju, jei pateikus prekių užsakymą dėl gamintojo, transporto problemų ar kitų neatitikimų kuris nors užsakytas gaminys būtų neprieinamas, Parduotuvė pasilieka teisę anuliuoti neprieinamos (-ų) prekės (-ių) užsakymą su sąlyga, kad nedelsiant po sužinojimo apie negalėjimą pateikti prekę įspės Klientą el. paštu ir grąžins Kliento sumokėtą sumą vėliausiai per 15 dienų nuo Kliento atlikto mokėjimo dienos.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių išsiuntimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Klientui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Klientas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.7. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo:

  • Pristatymas į pasirinktą Vision express optiką - nemokamas.
  • Pristatymas į pasirinktą paštomatą - nuo 1,90 Eur.
  • Pristatymas į namus per kurjerį -  2,90 Eur.
  • Pristatymas į Kuršių Nerija papildomai apmokestinamas - 35 Eur.
  • Jei užsakymo suma viršija 50 EUR - pristatymas yra nemokamas.

Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos prekės ar paslaugos siūlome pateikti mums elektroniniu paštu prekyba@visionexpress.lt. Jei mūsų atsakymas Jūsų netenkina, prašymą/skundą galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Įmonės rekvizitai: 

UAB Vision Express
Įmonės kodas 111528911 
PVM kodas LT115289113
Korespondencijos adresas: 
J.Galvydžio g. 11 Vilnius LT-08236
Bankas: AB bankas „Swedbank" 
Banko kodas 73000
A.s. LT597300010070495587